GMINA

Drukuj drukuj

Rewitalizacja

Strona główna » O gminie » Rewitalizacja

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, czyli takich, na których skoncentrowane są negatywne zjawiska społeczne, a także gospodarcze, środowiskowe, planistyczne lub techniczne. Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na  problemy społeczne, zaś działania dotyczące pozostałych wymienionych powyżej sfer mają charakter uzupełniający.

Proces rewitalizacji jest prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Działania te są skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji. Procesu rewitalizacji nie prowadzi wyłącznie gmina – biorą w nim udział interesariusze, którymi mogą być podmioty publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim mieszkańcy. W trakcie trwania procesu przeprowadza się konsultacje społeczne, zostaje również powołany Komitet Rewitalizacji, który stanowi organizacyjny łącznik między organami gminy a pozostałymi interesariuszami rewitalizacji.

Załączniki do pobrania:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębno o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Rysunek poglądowy obszaru zdegradowanego

Mapa poglądowa obszaru rewitalizacji

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębno o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komisji Rewitalizacji

Formularz uwag do projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komisji Rewitalizacji

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komisji Rewitalizacji

Ogłoszenie i harmonogram spotkań w ramach konsultacji społecznych

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne dot. Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz rejestr zgłoszonych uwag

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne dot. Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz rejestr zgłoszonych uwag

Ogłoszenie w sprawie naboru członków Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016–2026

Ogłoszenie - nabór projektów rewitalizacyjnych

Ogłoszenie

Obwieszczenie - zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026

Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016–2026

Ogłoszenie w sprawie spotkania otwartego w ramach konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026

 

Fundusze Europejskie                                  Fundusz Spójności

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12