URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej obywateli RP

Strona główna » RODO » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej obywateli RP

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Wydział

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 101

Telefon 146318563

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Cecylia Sułek

Opis sprawy

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  obywateli RP

Kogo dotyczy

Obywatel polski wyjeżdżający poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagane dokumenty

  1. Formularz zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (zał. nr 1)
  2. Załatwiając sprawę on-line poprzez platformę e-PUAP wymagany jest podpis kwalifikowany lub profil zaufany (epuap.gov.pl)
  3. Dowód osobisty lub paszport (nie dotyczy dokumentu elektronicznego)

Miejsce składania pism

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 101

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Przyjęcie zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

Opłaty

Nie podlega opłacie

Podstawa prawna

 

1. Art. 24, 36 – 37 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852).

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

  1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
  2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
  3. Zgłoszeń, o których mowa w pkt 1 i 2, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:

– w formie pisemnej w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport,

– w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy  właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje,  pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

  1. Zgłoszenia można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego do wglądu  dowodu osobistego lub paszportu.
  2.  Za osobę nieposiadającą zdolności  do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
  3. Formularz należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, drukowanymi literami.

Dokumenty do pobrania

Zał. nr 1 – Formularz zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zał. nr 2 – Pełnomocnictwo

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12