URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje

Strona główna » RODO » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Wydział Finansowo-Podatkowy

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 112

Telefon 146318571

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30  

Osoba odpowiedzialna

Maria Wójcik

Opis sprawy

Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kogo dotyczy

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Dębno.

Wymagane dokumenty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik do uchwały Nr V/220/2016 Rady Gminy Dębno w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości).

Miejsce składania pism

Punkt Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dębno

Termin i sposób załatwienia

Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i weryfikacja dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki.

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250),

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.),

3. Uchwała Rady Gminy DębnoNr X/211/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r. poz. 100),

4. Uchwały Rady Gminy Dębno Nr V/220/2016 z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r., poz.3295),

5. Uchwała Rady Gminy Dębno Nr X/212/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r. poz. 53).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Dokumenty do pobrania

Zał. Nr 1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12