URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Deklaracje na podatek rolny

Strona główna » RODO » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Deklaracje na podatek rolny

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Deklaracja na podatek rolny

Załącznik Nr 2 Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta na rok 2016

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Wydział Finansowo-Podatkowy

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 112

Telefon 146318571

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30   

Osoba odpowiedzialna

Maria Wójcik

Opis sprawy

Złożenie przez podatnika deklaracji na podatek rolny z przyczyn:

- coroczny obowiązek składania deklaracji,
- powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego,
- wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
- zaistnienie w trakcie roku podatkowego zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku.

Kogo dotyczy

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk deklaracji na podatek rolny.
W przypadku składania korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty

W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce składania pism

Punkt Obsługi Klienta, I piętro

Termin i sposób załatwienia

Przyjmowanie deklaracji na podatek rolny oraz weryfikacja dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Na podstawie deklaracji następuje wprowadzenie danych dotyczących podatnika, przedmiotów opodatkowania oraz kwoty naliczonego podatku do ewidencji podatkowej.
W przypadku braku deklaracji lub niezgodności zadeklarowanych danych ze stanem faktycznym organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, a w przypadku braku deklaracji – decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego wydawana jest w terminie 1 miesiąca lub w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania podatkowego.

Opłaty

Opłatę skarbową od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł należy uiścić na konto tut. Urzędu (część IV załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej -Dz. U. z 2014 r., poz. 1628)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji w sprawie określenia wysokości należnego podatku służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, ul. Bema 17 za pośrednictwem Wójta Gminy Dębno w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane:

- składać, w terminie do dnia 15 stycznia, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

- odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, które miało wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku;

- wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek tut. Urzędu w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

NA ROK PODATKOWY 2016 OBOWIĄZUJE CENA ŻYTA OGŁOSZONA PRZEZ GUS.

Dokumenty do pobrania

Zał. Nr 1 Deklaracja na podatek rolny

Zał. Nr 2 Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta na rok 2016

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12