URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Deklaracje na podatek od środków transportowych

Strona główna » RODO » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Deklaracje na podatek od środków transportowych

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik Nr 2 Uchwała Nr XI.113.2015

Załącznik Nr 3 Załącznik do deklaracji

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Wydział Finansowo-Podatkowy

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 112

Telefon 146318571

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30     

Osoba odpowiedzialna

Maria Wójcik

Opis sprawy

Złożenie przez podatnika deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami z przyczyn:

- coroczny obowiązek składania deklaracji do 15 lutego roku podatkowego,
- powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego,
- wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
- zmiana miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby,
- korekta deklaracji,
- przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 z załącznikiem DT-1/A wraz z dokumentami w zależności od okoliczności powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego:
-ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu,
-ksero umowy kupna/sprzedaży pojazdu,
-kserokopia decyzji Starostwa Powiatowego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce składania pism

Punkt Obsługi Klienta, I piętro

Termin i sposób załatwienia

Przyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych i weryfikacja dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Na podstawie deklaracji następuje wprowadzenie danych dotyczących podatnika, parametrów technicznych pojazdów oraz kwoty naliczonego podatku do ewidencji podatkowej.
W przypadku braku deklaracji lub niezgodności zadeklarowanych danych ze stanem faktycznym organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, a w przypadku braku deklaracji – decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego wydawana jest w terminie 1 miesiąca lub w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania podatkowego.

Opłaty

Opłatę skarbową od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł należy uiścić na konto tut. Urzędu (część IV załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej -Dz. U. z 2014 r., poz. 1628).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849)

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji w sprawie określenia wysokości należnego podatku służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, ul. Bema 17 za pośrednictwem Wójta Gminy Dębno w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy.

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego -I rata,
b) do dnia 15 września danego roku - II rata;

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Dokumenty do pobrania

Zał. Nr 1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Zał. Nr 2 Uchwała Nr XI.113.2015

Załącznik Nr 3 Załącznik do deklaracji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12