URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego

Strona główna » Urząd Gminy » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia

Załącznik Nr 2  Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa

Załącznik Nr 3 Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu

Załącznik Nr 4 Wzór pełnomocnictwa

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Urząd Stanu Cywilnego Dębno
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
I piętro, pokój nr 121
Telefon 146318562

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30     

Osoba odpowiedzialna

Monika Dudek

Opis sprawy

Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów skróconych wielojęzycznych z rejestru stanu cywilnego

Kogo dotyczy

Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów skróconych wielojęzycznych aktów stanu cywilnego dla:

1. Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego i opiekuna.

2. Innych osób, które wykażą interes prawny.

3. Sądu.

4. Prokuratora.

5. Organizacji społecznych, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.

6. Organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych celów.

Wymagane dokumenty

1. Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego i opiekuna:

a) wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury),

b) prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny,

c) dokument tożsamości strony:  dowód osobisty lub paszport.

2. Innych osób, które wykażą interes prawny.

a) wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury), b) dokument tożsamości strony:  dowód osobisty lub paszport

c) dokument wykazujący interes prawny.

3. Pełnomocników:

a) wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury),

b) dokument tożsamości pełnomocnika: dowód osobisty lub paszport

c) pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo.

Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

a) wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury),

b) statut organizacji społecznej,

c) dokument wykazujący interes społeczny organizacji.

Miejsce składania pism

Urząd Stanu Cywilnego Dębno

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

Wniosek o wydanie odpisu, można  przesłać pocztą na adres Urzędu Stanu Cywilnego Dębno,  składać osobiście  w Urzędzie Stanu Cywilnego  lub drogą elektroniczną poprzez e-formularz dostępny na stronie.

Termin i sposób załatwienia

1. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Dębnie ) wydanie odpisu następuje niezwłocznie lub do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

3. Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego

Opłaty

Opłata skarbowa:
     • odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33,00 zł

  • odpis skrócony aktu stanu cywilnego  lub wielojęzyczny odpis skrócony  aktu stanu cywilnego – 22,00 zł
  • Pełnomocnictwo – 17,00 zł

Opłatę skarbową należy dokonać na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Dębno
BS Brzesko o/Dębno nr 51 9453 0009 0030 0300 0026 0002

w tytule podając „Opłata skarbowa  USC”

Konto dla rozliczeń transgranicznych: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.: SWIFT POLUPLPR  91 9453 0009 0030 0300 0026 0002  

Podstawa prawna

1. Art. 45, art. 125 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194).

3. Art. 33, art. 35, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

4. Art. 20 a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

5. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 783 zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

8. Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr. 166, poz.1735).
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej Kierownika USC w Dębnie o odmowie wydania odpisu z aktu stanu cywilnego, stronie przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika USC w Dębnie, w ciągu 14 dnia od dnia doręczenia jej decyzji.  

Inne informacje

Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby może zostać wydany, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

(UWAGA! Posiadanie jedynie profilu zaufanego na platformie ePUAP nie jest wystarczające do otwarcia przesłanego dokumentu).

Żądany odpis może zostać przesłany elektronicznie za pomocą platformy ePUAP, jednak warunkiem odbioru takiego dokumentu jest posiadanie oprogramowania odczytującego dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego stosuje się przepisy ustawy - kodeks postępowania administracyjnego, z wyłączeniem stosowania przepisów art. 40 § 4 i 5 kpa, w sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula.

Dokumenty do pobrania

Załącznik Nr 1 Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia

Załącznik Nr 2  Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa

Załącznik Nr 3 Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu

Załącznik Nr 4 Wzór pełnomocnictwa

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12