URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego

Strona główna » Urząd Gminy » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o odtworzenie urodzenia

Załącznik Nr 2 Wzór wniosku o odtworzenie małżeństwa

Załącznik Nr 3  Wzór wniosku o odtworzenie zgonu

Załącznik Nr 4  Wzór pełnomocnictwa

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Urząd Stanu Cywilnego Dębno
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
I piętro, pokój nr 121
Telefon 146318562

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30   

Osoba odpowiedzialna

Monika Dudek

Opis sprawy

I.Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego.

Jeżeli urodzenie, małżeństwo lub zgonu miało miejsce  za granicą i został dla potwierdzenia tych zdarzeń sporządzony w danym państwie dokument stanu cywilnego, ale  brak jest  odpisu tego dokumentu i ponadto jego uzyskanie nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami można żądać odtworzenia zagranicznego dokumentu do rejestru stanu cywilnego.

 

II. Odtworzenie treści  krajowego aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego.

  1. Akt stanu cywilnego może zostać otworzony przez kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli nie posiada on papierowej księgi stanu cywilnego (uległa zaginięciu lub zniszczeniu), w której był sporządzony ten akt.
  2. Odtworzenie polega na wpisaniu do Rejestru Stanu Cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w zaginionej lub zniszczonej księdze stanu cywilnego.

Ważne! Odtworzenie jest możliwe po uprzednim uzyskaniu przez osobę uprawnioną do odtworzenia treści aktu stanu cywilnego zaświadczenia o nieposiadaniu księgi.  Zaświadczenie jest wydawane po wniesieniu opłaty skarbowej w wysokości 24,00 zł.

 

III. Wpisanie do rejestru stanu cywilnego treści wypisu z wyznaniowej księgi stanu cywilnego prowadzonej przed dniem 1 stycznia 1946 r. 

Wypisy z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r. wydane przez osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację stanu cywilnego, nie mają mocy dokumentu urzędowego. Mogą jednak być wykorzystane do sporządzenia na ich podstawie aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego lub jej części oraz gdy urząd stanu cywilnego nie posiada księgi, z której był sporządzony wypis.

Kogo dotyczy

1. Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego jak i polskiego dokumentu stanu cywilnego może złożyć osoba, której dokument  potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub osoba, która wykaże interes prawny lub inna osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.

Wymagane dokumenty

I. Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego.
Z wnioskiem o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego należy wystąpić do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju.
1. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport
2.Wniosek wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o zarejestrowanie zdarzenia do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.
3. Dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia wraz z urzędowym tłumaczeniem.
4.  Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Dostosowanie pisowni danych.
Ważne! Jeżeli osoba ma sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może,  wraz z wnioskiem  o rejestrację, złożyć wniosek o dostosowanie pisowni  danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.

Oświadczenia w sprawie  nazwiska przy odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zawarcie małżeństwa.
Jeżeli małżonkowie wnioskują o odtworzenie dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, mogą, we wniosku o odtworzenie, złożyć także oświadczenia w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z małżeństwa. Jeżeli nie zrobią tego od razu, nic straconego: oświadczenia takie mogą złożyć w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia

II. Odtworzenie treści  krajowego aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego.
Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego należy złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju, a odtworzenie dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.
1. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport
2.Wniosek wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o zarejestrowanie zdarzenia do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.
3. Dokument zawierający dane wymagane do odtworzenia treści aktu stanu cywilnego (np. odpis zupełny aktu stanu cywilnego) – dokument taki nie jest wymagany, gdy kierownik sam jest w posiadaniu dokumentów umożliwiających odtworzenie aktu stanu cywilnego.
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

III. Wpisanie do rejestru stanu cywilnego treści wypisu z wyznaniowej księgi stanu cywilnego prowadzonej przed dniem 1 stycznia 1946 r.
Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego należy złożyć do kierownika urzędu stanu cywilnego.
1. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport
2.Wniosek wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o zarejestrowanie zdarzenia do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.
3. Wypis z wyznaniowej księgi stanu cywilnego.
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Miejsce składania pism

Urząd Stanu Cywilnego Dębno

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno  

 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

Kierownik urzędu stanu cywilnego po dokonaniu czynności odtworzenia wyda odpis zupełny aktu stanu cywilnego, który z mocy prawa jest traktowany na wniosek.

Opłaty

1.Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu rejestracji - 39,00 zł.
2.Pełnomocnictwo – 17,00  zł. (zwolnienia: dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:
1) poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
2) w sprawach: a) karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia, b) cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych,
3) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
4) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy  o opłacie skarbowej.
 
Opłatę skarbową  należy  dokonać na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Dębno
BS  Brzesko o/Dębno nr  51 9453 0009 0030 0300 0026 0002

w tytule podając „Opłata skarbowa  USC”

Konto dla rozliczeń transgranicznych: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.: SWIFT POLUPLPR  91 9453 0009 0030 0300 0026 0002

Podstawa prawna

1. Art. 2, art. 22, art. 31, art. 99, art.102, art. 103 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. ).

2. Art. 33, art. 35, art. 76a i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz.U z 2016 r. poz. 23).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783.).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego, oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015r., poz. 225 ).

4. Art. 20 a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

5. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

6. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z zm. ).

8.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).

9. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 ze zm.)

10. Art. 38 ustawy z dni a24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. Nr 217, poz. 1427 z zm.).

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212).

12. § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. Nr 51, poz. 233 ze zm.).

Tryb odwoławczy

I.Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego.

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania odtworzenia: jeżeli wnioskodawca nie przedstawi dokumentu bezspornie potwierdzającego zdarzenie lub potwierdza on zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon, lub odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Odmowa dokonania odtworzenia nastąpi formie decyzji administracyjnej, o której przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika USC w Dębnie, w ciągu 14 dnia od dnia doręczenia jej decyzji .  

 

II. Odtworzenie treści  krajowego aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego.

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania odtworzenia treści aktu stanu cywilnego, jeżeli na podstawie dokumentów nie można ustalić, czy zdarzenie faktycznie nastąpiło, lub jeżeli przedłożony dokument wywołuje wątpliwości co do jego autentyczności.

Odmowa dokonania odtworzenia nastąpi formie decyzji administracyjnej, o której przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika USC w Dębnie, w ciągu 14 dnia od dnia doręczenia jej decyzji.  

Inne informacje

Pośrednictwo konsula

Wniosek o odtworzenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może zostać złożony także do konsula. Konsul jest w takim przypadku zobowiązany jest do przesłania wniosku do kierownika urzędu stanu cywilnego wybranego przez wnioskodawcę. Jeżeli wniosek o odtworzenie składają małżonkowie, oświadczenia w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa mogą oni zawrzeć w składanym wniosku o odtworzenie albo złożyć do protokołu przed konsulem przy składaniu wniosku o odtworzenie. Protokół przyjęcia tych oświadczeń konsul dołącza do wniosku o dokonanie odtworzenia.

Powiadomienie o dokonaniu odtworzenia

Po dokonaniu odtworzenia kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny aktu stanu cywilnego. Odpis ten z mocy prawa jest traktowany jako wydany na wniosek. Kierownik nie ma obowiązku powiadamiania o dokonaniu odtworzenia innych osób z wyjątkiem, gdy:

 

a) odtworzeniu, na wniosek jednego z małżonków, podlega zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa. W takiej sytuacji kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o odtworzeniu drugiego małżonka oraz informuje go o prawie do złożenia oświadczenia w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa

 

b) odtworzenia dokonano na wniosek osoby, której odtwarzany dokument nie dotyczy. W takiej sytuacji kierownik urzędu stanu cywilnego informuje o odtworzeniu osoby, których dokument dotyczy. Jeżeli odtworzony dokument dotyczy małżonków, informuje ich również o prawie do złożenia oświadczeń w sprawie nazwiska lub oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci.

Dokumenty do pobrania

 

Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o odtworzenie urodzenia

Załącznik Nr 2 Wzór wniosku o odtworzenie małżeństwa

Załącznik Nr 3  Wzór wniosku o odtworzenie zgonu

Załącznik Nr 4  Wzór pełnomocnictwa

 

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12