URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Urząd Stanu Cywilnego

Strona główna » RODO » Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Monika Dudek

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

tel. 14 631 85 62

pokój 121


Agnieszka Grochola

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz przepisów szczególnych z zakresu:

1) Rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły na terenie Gminy Dębno oraz rejestracji innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób w rejestrze stanu cywilnego;
2) Prowadzenie w rejestrze stanu cywilnego rejestru uznań;
3) Rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów w rejestrze stanu cywilnego, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego;
4) Transkrypcji treści zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;
5) Odtwarzania treści aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;
6) Przyjmowania oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o wyborze lub zmianie imienia dla dziecka,
o wyborze lub zmianie nazwiska dla dziecka, o wstąpieniu w związek małżeński, o nazwiskach noszonych po zawarciu związku małżeńskiego, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub nazwiska żony ojca;
7) Aktualizowania, prostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego;
8) Wydawania odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego;
9) Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych i nie zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
10) Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym;
11) Wydawania zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
12) Wydawania zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
13) Wydawania decyzji administracyjnych o zmianie imion i/lub nazwisk;
14) Wydawanie zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego;
15) Kompletowanie i przechowywanie akt zbiorowych
16) Występowanie o numer PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych
w Polsce;
17) Wprowadzanie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia;
18) Występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci;
19) Wprowadzanie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL
20) Aktualizacja, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w rejestrze PESEL danych odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego
21) Prowadzenie Archiwum Aktów Stanu Cywilnego;
22) Współpraca z sądami i innymi organami państwowymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego,
23) Organizowanie uroczystości zawarcia małżeństwa i jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego,
24) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych w zakresie zawierania małżeństw konkordatowych,
25) Uznawanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych
w sprawach cywilnych.
26) Sporządzanie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy - testamenty allograficzne zgodnie z przepisem art. 951 § 1 i 2 kodeksu cywilnego,
27) Prowadzenie statystki GUS.

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12