SPORT

Drukuj drukuj

Aktualności sportowe

Strona główna » Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych » Aktualności sportowe » Moje boisko – Orlik 2012 zamknięte od 27 marca do 9 kwietnia - aktualizacja z dn. 8 kwietnia br.

Moje boisko – Orlik 2012 zamknięte od 27 marca do 9 kwietnia - aktualizacja z dn. 8 kwietnia br.

29.03.2021
Moje boisko – Orlik 2012 zamknięte od 27 marca do 9 kwietnia - aktualizacja z dn. 8 kwietnia br.

W związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii „Moje boisko – Orlik 2012” a w tym realizacja projektu Lokalny Animator Sportu zostaje zawieszona bezwarunkowo od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Na mocy w/w Rozporządzenia, na terenie całego kraju od 27 marca do dnia 9 kwietnia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107
    i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej
    w rozumieniu tej ustawy;
  2. ich organizowania bez udziału publiczności.

Jako „sport zawodowy”, o którym mowa w pkt 1, zgodnie z przywołanym rozporządzeniem Komisji UE, traktuje się uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym
a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę, czy też nie,
w przypadku, gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem
w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.

Działalność sportowa polegająca na organizacji współzawodnictwa, zajęć, wydarzeń i imprez sportowych jest dopuszczalna w przypadku, gdy dotyczą one zawodników pobierających z tego tytuły wynagrodzenie lub stypendium, o którym mowa w ustawie o sporcie, lub będących członkami kadry narodowej, lub uczestniczących w rozgrywkach ligi zawodowej.

ROZPORZĄDZENIE WYŁĄCZYŁO MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ/TRENINGÓW I WSPÓŁZAWODNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NAWET, JEŻELI SĄ ORGANIZOWANE PRZEZ ODPOWIEDNI POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, BEZ ŻADNYCH WYJĄTKÓW, NIE JEST MOŻLIWA REALIZACJA PROJEKTU LOKALNY ANIMATOR SPORTU.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących funkcjonowania Orlika:

Kontakt telefoniczny do Animatorów:

  • Jan Frankowski – 507 369 351
  • Tomasz Wojtasiński  - 697 725 328

Kontakt telefoniczny do urzędu w sprawie funkcjonowania orlika: 14 631 85 54

AKTUALIZACJA:

W związku z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia br. zmieniające rozporządzenie w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanów epidemii, Okres zamknięcia Orlika został przedłużony do 18 kwietnia br.  

Źródło: 

https://projektorlik.pl/2021/03/26/projekt-lokalny-animator-sportu-zawieszony-bezwarunkowo/

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000054601.pdf

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000065401.pdf

Autor: Anna Jakubas

Wróć do aktualności

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12