SPORT

Drukuj drukuj

Aktualności sportowe

Strona główna » Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych » Aktualności sportowe » Moje boisko – Orlik 2012 tylko dla profesjonalistów od 20.03.2021 r.

Moje boisko – Orlik 2012 tylko dla profesjonalistów od 20.03.2021 r.

19.03.2021
Moje boisko – Orlik 2012 tylko dla profesjonalistów od 20.03.2021 r.

W związku z zapowiedzianymi przez Ministra Zdrowia zmianami w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku w ramach sportu amatorskiego nie można korzystać z boiska „Moje boisko – Orlik 2012” na którym realizowany jest projekt Lokalny Animator Sportu.

Na mocy w/w Rozporządzenia, na terenie całego kraju do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na funkcjonowaniu obiektów sportowych oraz organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego będzie dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  2. organizowania ich bez udziału publiczności.

Dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy może uczestniczyć:

- we współzawodnictwie sportowym;

- zajęciach sportowych;

- wydarzeniach sportowych.

Wymóg dotyczący dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym realizowanym przez polski związek sportowy ma na celu umożliwienie prowadzenia działalności sportowej (w tym treningów) w zakresie udziału we współzawodnictwie. Nie można prowadzić zajęć sportowo – rekreacyjnych w innym celu. Zajęcia/treningi mogą być prowadzone tylko dla dzieci i młodzieży posiadającej licencje związku sportowego, tylko w zakresie przedmiotu licencji i tylko przez kluby działające w strukturach polskiego związku sportowego.

Ponadto okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Organizacje sportowe oraz sportowcy zawodowi chcący korzystać z obiektu muszą przedstawić Animatorowi sportu na orliku stosowne zaświadczenie, o którym mowa powyżej oraz złożyć jego kopię u Animatora. Ponadto opiekunowie grup korzystających / trenerzy muszą mieć przy sobie oświadczenie organizacji, że są opiekunem grupy korzystającej / trenerem.

Należy pamiętać, że kluby sportowe mogą prowadzić zajęcia związane wyłącznie  z uczestnictwem w współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Grupy seniorskie niebędące zawodowcami* nie mogą korzystać z obiektu.

Dla klubów spełniających łącznie te warunki na obiekcie „Moje Boisko – Orlik 2012”  mogą być organizowane zajęcia.

Jednocześnie informujemy, że stosowne Rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw. Gdyby okazało się, że opublikowany tekst będzie zawierał przepisy inne, niż te zapowiedziane przez Ministra Zdrowia, a dotyczące organizacji sportu dzieci i młodzieży oraz sportu amatorskiego, zostanie wydany koleiny komunikat.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących korzystania z Orlika:

Kontakt telefoniczny do Animatorów:

  • Jan Frankowski – 507 369 351
  • Tomasz Wojtasiński  - 697 725 328

Należy pamiętać, że obowiązują ogólne zasady higieny i ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, do których korzystający z obiektu są zobligowani. 

Kontakt telefoniczny do urzędu w sprawie funkcjonowania orlika: 14 631 85 54

 *[Link do informacji na stronie Ministerstwa]Sport zawodowy oznacza uprawianie sportu
w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróżyi zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.

Źródło: https://projektorlik.pl/2021/03/19/orliki-w-czasie-covid-19-ograniczenia-od-20-03-2021-r/

Moje boisko – Orlik 2012 tylko dla profesjonalistów od 20.03.2021 r.
Moje boisko – Orlik 2012 tylko dla profesjonalistów od 20.03.2021 r.

Wróć do aktualności

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12