URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Ustalanie numeru porządkowego dla budynku

Strona główna » RODO » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Ustalanie numeru porządkowego dla budynku

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
I piętro, pokój nr 121
Telefon 146318562

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Tomasz Oberc

Opis sprawy

Ustalanie numerów porządkowych dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku zawierający:

1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
2. określenie przedmiotu wniosku – wniosek może dotyczyć ustalenia numeru dla budynku:
a. istniejącego;
b. będącego w trakcie budowy;
c. prognozowanego do wybudowania;

3. informację o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (wskazanie na jednostkę ewidencyjną, obręb, numer działki ewidencyjnej),

Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Miejsce składania pism

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego można składać: osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, wysyłać na adres: Urząd Gminy Dębno, Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzony bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego dla budynku.

Opłaty

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

1. Art. 47 a ust. 5 w związku z art. 47 a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Inne informacje

1. O ustalenie numeru wnioskować może właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

3. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Dokumenty do pobrania

Zał. Nr 1 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12