URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Strona główna » RODO » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z MPZP

Załącznik Nr 2 Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu ze SUiKZP

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
I piętro, pokój nr 121
Telefon 146318562

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Tomasz Oberc

Opis sprawy

Wydawanie wypisów i/lub wyrysów:

1. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy powinien zawierać:

1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego własnoręczny podpis oraz adres,
2. wskazanie nieruchomości objętej wnioskiem – numer działki, obręb ewidencyjny,
3. w przypadku wniosku o wypis i/lub wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wskazanie zakresu części tekstowej i/lub rysunkowej, której dotyczy wniosek,
4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce składania pism

Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu można składać: osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, wysyłać na adres: Urząd Gminy Dębno, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzony bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłaty

Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

1) od wypisu: a) do 5 stron - 30 zł b) powyżej 5 stron - 50 zł

2) od wyrysu: a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł b) nie więcej niż - 200 zł

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dębno. Nr rachunku bankowego: 51 9453 0009 0030 0300 0026 0002 Z dopiskiem: Opłata skarbowa za wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno.

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.).

Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z częścią 1 I poz. 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Inne informacje

 

Dokumenty do pobrania

Zał. Nr 1 Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z MPZP

Zał. Nr 2 Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu ze SUiKZP

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12