URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Wydanie zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

Strona główna » RODO » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Wydanie zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 101

Telefon 146318563

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                    7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Cecylia Sułek

Opis sprawy

Wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

Kogo dotyczy

Posiadacz  dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty

Dokumenty od wnioskodawcy:

  1. Pisemne lub elektroniczne zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego na formularzu stanowiącym załącznik do tej procedury.
  2. Załatwiając sprawę on-line poprzez platformę e-PUAP wymagany jest podpis kwalifikowany lub profil zaufany (epuap.gov.pl)
  3. Dokument tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem,
  a w  przypadku braku takich dokumentów oświadczenie
  o zgodności danych osobowych ze stanem faktycznym
  4. Uszkodzony dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego)

Miejsce składania wniosku

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 101

Termin i sposób załatwienia

 1. Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy
 2. Na żądanie strony – w przypadku zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego albo poczty lub telefaksu

 

Opłaty

Nie podlega opłacie

Podstawa prawna

 1. Art. 47 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
  29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2015 r. poz. 212)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Dębno  w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia

Inne informacje

 

 

 

 

 

 

1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zgłoszenia, o którym mowa wyżej, można dokonać w formie dokumentu elektronicznego,  w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

9. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć niezwłocznie

Dokumenty do pobrania

Zał. Nr 1 Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12