URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Strona główna » RODO » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Wydział

Wydział Edukacji Spraw Społecznych i Obywatelskich

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 102

Telefon 146318563

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Agnieszka Grochola

Opis sprawy

Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wymagane dokumenty

Wniosek – zał.nr 1 do procedury.

Załączniki do wniosku:

- kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Dębno)

- zgoda władającego terenem/lokalem na organizację imprezy z aprobatą na sprzedaż napojów alkoholowych

- pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika,
wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

Miejsce składania pism

Wydział Edukacji Spraw Społecznych i Obywatelskich

I piętro, pokój nr 102

Telefon 146318563

Termin i sposób załatwienia

Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie bez zbędnej zwłoki oddnia złożenia kompletnego wniosku.
w formie decyzji - zezwolenia.

Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi:

- 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa,

- 175,00 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu.

Opłatę za jednorazowe zezwolenie wnosi się przed wydaniem zezwolenia.

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.

Wyżej wymienione opłaty dokonywać można bez ponoszenia dodatkowych opłat na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Dębno,

BS Brzesko o/Dębno nr 51 9453 0009 0030 0300 0026 0002

w tytule podając: „nr zezwolenia, rodzaj, miejsce oraz termin imprezy”

Podstawa prawna

1) Art. 181 ust. 1, 2, 3, art. 185, art. 111 oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.).

2) Art. 60 pkt. 7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

3) Art.16 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

4) Art. 104 § 1, art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

5) Art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 ze. zm.)

6) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze. zm.).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Dębno, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.

Dokumenty do pobrania

Zał. Nr 1 Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12