URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego i miejsca pobytu czasowego obywateli RP

Strona główna » RODO » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego i miejsca pobytu czasowego obywateli RP

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego   

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Wydział

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 101

Telefon 146318563

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Cecylia Sułek

Opis sprawy

Przyjęcie zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego

Kogo dotyczy

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagane dokumenty

  1. Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego (zał. nr 1) lub formularz zgłoszenia wymeldowania   z miejsca pobytu czasowego (zał. nr 2)
  2. Załatwiając sprawę on-line poprzez platformę e-PUAP wymagany jest podpis kwalifikowany lub profil zaufany (epuap.gov.pl)
  3. Dowód osobisty lub paszport (nie dotyczy dokumentu elektronicznego)

Miejsce składania pism

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 101

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Przyjęcie zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub
z miejsca pobytu czasowego

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna

  1. Art. 24, 33 - 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 poz. 1852)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy dokonania wymeldowania w drodze czynności materialno-technicznej sprawa rozpatrywana jest po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i wydawana jest decyzja administracyjna, od której służy stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Dębno. 

Inne informacje

  1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
  2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

– w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport,

– w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

     3. Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo udzielone na piśmie, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego lub paszportu

   4. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w  nowym miejscu pobytu

     5. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność  do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

   6. Formularz do zameldowania należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, drukowanymi literami.

Dokumenty do pobrania

Zał. nr 1 – Formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego   

Zał. nr 2 – Formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zał. nr 3 – Pełnomocnictwo

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12