URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Wydawanie dowodów osobistych

Strona główna » RODO » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Wydawanie dowodów osobistych

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Załącznik Nr 2 Wzór dowodu osobistego

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 101

Telefon 146318563

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30   

Osoba odpowiedzialna

Cecylia Sułek

Opis sprawy

Złożenie wniosku  o wydanie dowodu osobistego

Kogo dotyczy

Osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty

DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY  - WERSJA PAPIEROWA

Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej Gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu Gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych zawartych w rejestrze PESEL.

Do wniosku załącza się:

Jedną kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą  wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy
i zamkniętymi ustami.     

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej lub społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92,  z późn. zm).

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ja w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnionych przypadkach organ Gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została doręczona fotografia  przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz  twarzy lub z otwartymi ustami.

W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ Gminy może, w ceku wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku


DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY  – WERSJA ELEKTRONICZNA

Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi: Jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą  wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy
i zamkniętymi ustami

W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego, na podstawie dotychczasowego dowodu osobistego, lub w przypadku utraty dowodu osobistego, ważnego polskiego paszportu.

W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danym zawartymi w Rejestrze Dowodów osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy gminy może, w ceku wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa

Miejsce składania wniosku

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 101

Termin i sposób załatwienia

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie     30  ni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych     przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy     zawiadomić wnioskodawcę.

Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku
o  wydanie  dowodu osobistego zawierające przewidywaną datę       odbioru dowodu osobistego, odpowiednio, w postaci papierowej      lub elektronicznej.

Wydanie dowodu osobistego w formie karty indentyfikacyjnej.

 

Opłaty

Nie podlega opłacie

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 ze zm.)

2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia
2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu
postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich
utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2015 r. poz.
212)

3.Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego lub decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Inne informacje

 

 

 

 

 

 

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu    osobistego  z wyjątkiem:

- osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą  rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny

- osoby ubezwłasnowolnionej  częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nie posiadającej zdolności do      czynności prawnych    lub posiadającej ograniczoną zdolność    do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku,

- wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, którym został złożony wniosek. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności  prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny. Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu  osobistego, rodzic albo kurator.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie małoletniej lub ubezwłasnowolnionej wymaga  obecności tej osoby, chyba że była ona obecna przy składaniu wniosku.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną nie dającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.  

W przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w miejscu pobytu osoby, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu osoby okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu  wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności  złożenia wniosku zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy tj. wniosek o wydanie  dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia  17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w organie dowolnej gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

  1. upływu terminu ważności,
  2. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
  3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
  4. utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
  5. przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

  1. co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
  2. niezwłocznie - w przypadkach, o których mowa w ptk. 2-4

Dokumenty do pobrania

Zał. Nr 1 Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zał. Nr 2 Wzór dowodu osobistego

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12